Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem energetycznym na części działek nr 87/2 i 89 poł. w obr. Antoniewo