BURMISTRZ MORĄGA                                                         Morąg, dnia 16.08.2023r.

               

 

 

OGŁOSZENIE

 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały

 Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

 i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg

 

Informuję, iż w dniu 16.08.2023 r. rozpoczyna się okres zbierania uwag i opinii w procesie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg, który trwać będzie
30 dni i zakończy się w dniu 15.09.2023 r.

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28).

Przeprowadzenie konsultacji polega na składaniu przez mieszkańców opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg oraz do dokumentu Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Morąg z użyciem formularzy konsultacyjnych dostępnych pod adresem https://www.survio.com/survey/d/UwagiMoragDelimitacja

Formy prowadzenia konsultacji określono w Obwieszczeniu Burmistrza Gminy Morąg z dnia 08.08.2023, dostępnym pod adresem www.bip.morag.pl oraz w sposób określony w obwieszczeniu.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji Gminy Morąg.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Morągu, że:

 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Morągu danych osobowych klientów urzędu jest Burmistrz Morąga.   Adres Urzędu Miejskiego w Morągu: 14-300 Morąg ul. 11 Listopada 9, tel. 89 757 22 31, email: morag@morag.pl

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Morągu pokój nr 42, tel. 89 757 22 31,  wew. 15. email: morag@morag.pl

Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Morągu ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Morąg

 

·        Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu konsultacyjnym będą przetwarzane w zakresie prowadzonych konsultacji społecznych projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

·        Obowiązek podania danych osobowych - Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny,
ale jest konieczne w celu poprawnej realizacji procesu konsultacji społecznych projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Morąg.
W przypadku nie podania danych osobowych wniesione przez Panią/Pana uwagi i opinie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

Udostępnij post: