I Otwarty Konkurs Ofert 2024 rozstrzygnięty!
-Działanie 1.1. Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Morąg wśród mieszkańców i turystów
-Działanie 1.2. Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictw popularyzujących walory turystyczne Gminy Morąg
- Działanie 1.3. Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie
- Działanie 1.4 Prowadzenie Morąskiej Izby Pamięci Historycznej „Ratuszowe Piwnice”
- Działanie 2.1. Poprawa bezpieczeństwa na jeziorach w Gminie Morąg
- Działanie 2.2. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego
- Działanie 3.1. Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”
- Działanie 3.2. Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, średnich i wyższych
- Działanie 4.1. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy
- Działanie 4.2. Udzielanie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami
- Działanie 5.1. Udzielanie pomocy bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz prowadzenie
- Działanie 5.2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Morąg
punktu pomocy sanitarnej i rzeczowej oraz prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich
- Działanie 6.1. Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- Działanie 6.2. Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej i prowadzenie galerii w ratuszu
-Działanie 6.3. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację Jarmarku Morąskiego
- Działanie 7.1. Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży
- Działanie 7.2. Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych
- Działanie 7.3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Morąg