szambo

Obowiązek zgłoszenia

szamba i przydomowej oczyszczalni

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519 z póżn. zm.) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego prosimy Mieszkańców Gminy Morąg o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Miejskiego w Morągu do dnia 15 kwietnia 2024 r.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie poszczególnych posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.
Druk zgłoszenia jest do pobrania:
    • w Urzędzie Miejskim w Morągu /parter budynku/ 
    • ze strony internetowej na końcu niniejszego artykułu
Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do:
    • Urzędu Miejskiego w Morągu – biuro podawcze, lub
    • pocztą na adres: Urząd Miejski w Morągu,  ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, lub
    • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl (ePUAP: /urzadmorag/SkrytkaESP) Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. 

KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST OBOWIĄZANY UDOKUMENTOWAĆ KORZYSTANIE Z TAKICH USŁUG POPRZEZ OKAZANIE STOSOWNEJ UMOWY I DOWODÓW OPŁAT ZA USŁUGI ASENIZACYJNE POTWIERDZAJĄCYCH SYSTEMATYCZNOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW. POSIADANIE SAMEGO DOWODU ZAPŁATY JEST NIEWYSTARCZAJĄCE.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Ponadto informujemy, że osoby nie posiadające umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych oraz osoby utrudniające przeprowadzenie kontroli podlegają karze grzywny zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 ze zm.)

Udostępnij post: