605 uczniów Gminy Morąg otrzyma sprzęt komputerowy


„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Gmina Morąg podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 1963/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Osiągnięte efekty:
- zakup sprzętu komputerowego w ilości 605 sztuk (595 laptopów i 10 tabletów).

Wartość projektu: 1 497 500 zł PLN (100% wydatków kwalifikowanych)