Dotacje na drogi

Promocja projektów dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
 
Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
FDS ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
W ramach FDS, środki przekazywane są na zasadach konkursowych, głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie jest przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa co rok.
 
Gmina Morąg skutecznie ubiega się o dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. W latach 2019-2020 otrzymała dofinansowanie na realizację następujących inwestycji drogowych:
 
1. „Budowa ulicy Tęczowej, Bursztynowej i Fiołkowej w ciągach dróg gminnych w Morągu”
Kwota dofinansowania: 2 915 543 zł. Całkowita wartość inwestycji: 5 831 085 zł
Droga gminna 1 - ulica Tęczowa - odcinek A-B. Droga gminna 2 - ulica Bursztynowa - odcinek B-C-3-3, Droga gminna 3 - ulica Fiołkowa - odcinek C-F - to 3 ulice/drogi gminne wchodzące w zakres kwalifikowalny zadania. Ulica Tęczowa posiadać będzie klasę drogi gminnej L, natomiast pozostałe dwie ulice klasę D zgodnie z zatwierdzonym projektem budowalnym oraz przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Szerokość pasów ruchu na poszczególnych ulicach kształtuje się następująco: ulica Tęczowa - 3 m, natomiast ulice Bursztynowa i Fiołkowa 2,5 m. Obecnie wszystkie wymienione w zadaniu odcinki dróg posiadają nawierzchnię gruntową, bez odwodnienia, oświetlenia ulicznego i możliwości bezpiecznego i dogodnego poruszania się pieszych i rowerów (brak chodników i ścieżek rowerowych). Na terenie realizacji inwestycji tj. odcinków objętych projektem w latach 2017 - 2018 zrealizowane zostały sieci wodociągowe i kanalizacyjne przez spólkę wnioskodawcy, co stanowi istotny element w kontynuacji zadania polegającego na budowie nowych dróg na terenie objętym projektem. Brak odwodnienia terenu powoduje znaczne utrudnienia w poruszaniu się osób i pojazdów na terenie na którym powstało oraz buduje się wiele domów mieszkalnych. Stan docelowy charakteryzwać się będzie w następujący sposób: Długość poszczególnych odcinków dróg objętych projektem wynosi: ul. Tęczowa ~ 0,111 km, ul. Bursztynowa ~ 0,581  km, - ul. Fiołkowa ~ 0,251 km, co daje łącznie 0,943 km.
Długość budowanych chodników usytuowanych przy jezdni o szer. 2 m wynosi łącznie dla zadania 1,33 km, z czego 111 mb przy ulicy Tęczowej, 719 mb przy ulicy Bursztynowej, 502 mb przy ul. Fiołkowej.
W ramach projektu zapewniony zostanie ruch rowerów - długość budowanych ścieżek rowerowych: 0,99 km, w tym 111 mb ścieżek poza jezdnią (lewa strona ulicy Tęczowej od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 527 - w ciągu drogi wojewódzkiej budowana będzie w najbliższej perspektywie czasowej ścieżka rowerowa, która zapewni spójne połączenie komunikacyjne w tym zakresie), natomiast 451 mb również poza jezdnią po lewej stronie ulicy Bursztynowej. W zakresie inwestycji ujętych zostało 6 skrzyżowań ulic, w tym 6 z drogami kategorii gminnej. Ponadto  zostanie wybudowane 943 mb kanalizacji deszczowej z wpustami usytuowanymi poza jezdnią. Ciągi komunikacyjne w przedstawionej długości zostaną w ramach projektu oświetlone. Istotne jest tutaj wubudowanie przez Gminę Morąg zjazdu z drogi wojewódzkiej w ciągu ulicy Tęczowej w roku 2015 (tj. w okresie ostatnich 3 lat) - dokumenty potwierdzajace ten fakt w załączeniu do wniosku. Ulicą Tęczową, Bursztynową i Fiołkową będzie możliwa także komunikacja poprzez zrealizowany i oddany do użytku w listopadzie 2013 roku fragment ulicy Konwaliwej z drogą powiatową 1180N w ciągu ulicy Wróblewskiego w Morągu.
Drogi zapewniają zwarte rozwiązanie komunikacyjne niezbędne z punktu widzenia mieszkańców, instytucji, podmiotów gospodarczych oraz wszelkich służb. Planowane do budowy ulice w ciągach dróg gminnych zostaną wyposażone będzie w wyniesione skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych. Inwestycja zrealizowana w roku 2019.
 
2. "Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg".
Kwota dofinansowania: 859 984,80 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 433 308,00 zł
Teren, na którym ma powstać inwestycja obejmuje pas drogowy dróg gminnych wewnątrz wsi Kalnik. Drogi o nawierzchni gruntowej charakteryzują się złą jakością nawierzchni, liczne zastoiska wody pogarszają zły stan nawierzchni, brak skutecznego odwodnienia także przyczynia się do destrukcji nawierzchni.
W wyniku budowy droga uzyska wymagane parametry dla drogi publicznej. Aktualnie droga posiada nadany numer drogi gminnej oraz status drogi publicznej. Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kamienia łamanego. Ponadto zaprojektowano wykonanie odwodnienia drogi. Wody opadowe za pomoca kratek ściekowych (wpusty krawężnikowe usytuowane w częsci poza jezdnią) spłyną za pomocą sieci kolektorów burzowych do zbiornika przeciwpożarowego. Długość łączna drogi: Odcinek 1 - J-C-K = 359,96 m + 193,95 m = 553,91 m, Odcinek 2 - P-U 75,41 m Odcinek 3 - V-Z = 187,97m. Łącznie suma trzech odcinków wynosi 817,29 m. Parametry projektowe: Klasa drogi  D, podłoże G-1,
szerokość nawierzchni  4,5m, szerokość nawierzchni odcinka P-U 3,0m, spadki poprzeczne 3% dla nawierzchni i 5% dla poboczy, szerokość poboczy drogi 0,5m. Planowana jest nawierzchnia bitumiczna o następującej budowie: -  Warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej zamkniętej grubości 4cm.
-  Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2
-  Warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej częściowo zamkniętej gr. 6cm   
-  Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,9kg/m2
-  Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości 10cm
-  Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0-63mm grubości 15cm
-  Warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm po zagęszczeniu. Krawężnik posadowopny zostanie na ławie betonowej z betonu B15 z oporem o grubości 15cm.
 Krawężnik  ustawiony będzie na wysokości 3cm ponad nawierzchnię drogi. Na zakończeniach odcinków dróg wykonany zostanie krawężnik chowany na poziomie 1cm poniżej poziomu nawierzchni. Roboty ziemne polegają głównie na wykonaniu wykopów i odwiezienie nadmiaru gruntu poza obszar budowy. Niewielkie ilości nasypów wykonać z gruntu rodzimego. Warstwa podsypki o grubości 15 cm powinna być wykonana z piasku, albo żwiru. Właściwe odwodnienie powierzchniowe mają zapewnić spadki podłużne i poprzeczne.
Dalszy bieg wód opadowych przejmą zaplanowana w projekcie sieć kanalizacji deszczowej z separatorami, osadnikami i studniami. Wykonane zostaną pobocza po lewej i prawej stronie budowanych 3 odcinków drogi o szerokości 0,5 m. Z uwagi na brak ścieżki rowerowej - ruch rowerów będzie mógł się odbywać po ogólnodostępnym pasie ruchu. Szerokość drogi 4,5m , 4,0m i 3m. Do przyległych posesji zaprojektowano zjazdy o szerokości od 4 do 5m . Nawierzchnia zjazdów jest taka jak w przypadku drogi głównej. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej wsi, w tym zwiększenie dostępności do obiektów użytecznosci publicznej położonych w miejscowości poprzez budowę drogi gminnej w Kalniku. Odcinki dróg, które obejmuje inwestycja położone są w centrum wsi Kalnik równolegle do drogi wojewódzkiej i stanowią najważnejszy dla miejszkańców układ komunikacyjny wewnątrz miejscowości bez konieczności poruszania się drogą wojewódzką. Odcinek planowanej do budowy drogi łączy się bezpośrednio z drogą wyższej kategorii - tj. drogą wojewówdzką nr 527 Dzierzgoń - Rychliki - Pasłęk - Morąg - Łukta - Olsztyn. Inwestycja realizowana w roku 2020.
 
3. "Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu".
Kwota dofinansowania: 1 734 124,80 zł. Całkowita wartość inwestycji: 2 890 208,00 zł
Odcinek 1 - ul. Stanisława Lema (uchwała w sprawie nadania nazwy w załączeniu). Odcinek 2 - ul. Bolesława Prusa. Cała inwestycja obejmuje następujące działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania Morąga pod drogi publiczne: nr 83/1, 159, 160/1, 163/3, 567/22, 577/10, 577/11 obręb geodezyjny nr 3 M. Morąg. Obecnie odcinek ulicy Lema jest drogą wewnątrzną nie spełniającą parametrów drogi publicznej. Ulica Prusa przebiega przez pierwotny teren. Pas drogowy szerokości ok.15,0m. W wyniku budowy obu ulic objętych projektem zostaną one zaliczone do kategorii publicznych dróg gminnych oraz zostanie nadany im numer. Prędkość projektowa Vp=30km/h.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Morąg ulice Lema i Prusa oznaczone symbolami KDD zaliczono funkcjonalnie do klasy „D” i zaprojektowano dwa pasy ruchu, o szerokości 5,0m ( 2 x 2,5m). Szerokość pasów drogowych wynosi około 15,0m. Długość projektowanej drogi - ulicy Lema wynosi 246,59m, a ulicy Prusa
193,99m.Ulice składają się z odcinków prostych i łuków poziomych o promieniach R=3000m i R=50m bez poszerzeń. Skrzyżowania zaprojektowano jako zwykłe; łuki o promieniach R=6,0m. Na ulicy Lema zaprojektowano dwie zatoki postojowe, w tym cztery dla osób niepełnosprawnych, o prostopadłym ustawieniu pojazdów i wymiarach stanowisk 2,3 x 4,5m a dla osób niepełnosprawnych 3,6 x 4,5m. W Hm 0+88,70 - Hm 1+80,65 drogi - ulicy Lema przy granicy z parkiem ze względu na różnicę w rzędnych terenu zostanie wykonany murek oporowy. Przekrój normalny drogi wewnętrznej ulicy Prusa: pas drogowy 15,0m, jezdnia 5,0m, chodnik prawostronny 2,0m, stanowiska postojowe lewostronne 4,5m, trawnik lewostronny max 1,5m, chodnik lewostronny 1,5m, Przekrój normalny ulicy Prusa: pas drogowy 15,0m, jezdnia 5,0m, chodnik jednostronny 2,0m (strona prawa), natomiast po lewej stronie jezdni ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, trawniki obustronne szerokości ok. 3,0m. Planowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa lewą stroną ulicy Prusa włączy się bezpośrednio od skrzyżowania z ulicą Kardynała Wyszyńskiego w istniejącą ścieżkę rowerową, która prowadzi w stronę drogi powiatowej w ciągu ulicy Sienkiewicza nr 3082N lub ulicy powiatowej Leśnej (nr 3073N), a także poprzez ulicę Moniuszki i Słoneczną pozwoli dojechać rowerem do miejscowości Dury (droga nr 1180N), w której znajduje się cmentarz komunalny. Dojazd rowerem możliwy będzie takze poprzez istniejacy fragment ulicy Prusa do ulicy powiatowej Wróblewskiego, którą można dojechać do Dur oraz centrum miasta. Po realizacji projektu następi wyrażna poprawa dostępności komunikacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa na terenie objętym przedsięwzięciem zarówno dla piszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi - ulicy Lema KR2/G3 - 8 cm- warstwa ścieralna z kostki betonowej polbruk TETKA z fazą koloru szarego - 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa - 30cm-podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63,0mm ułożona dwuwarstwowo 10+20cm - 40- warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku nośności CBR 25%. Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Prusa KR2/G4 - 8 cm- warstwa ścieralna z kostki betonowej polbruk TETKA z fazą koloru szarego - 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa - 30cm-podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63,0mm ułożona dwuwarstwowo 10+20cm - 40- warstwa odsączająca z piasku o wskaźniku nośności CBR 25%, geosiatka wzmacniająca syntetyczna o sztywnych węzłach np. Tensar SS30 lub podobnych parametrach, geotkanina separująca np. Lotrak 50R lub o podobnych parametrach. Konstrukcja nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych - 8 cm - kostka betonowa polbruk typu 70/8 z fazą koloru szarego - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa -10- warstwa odsączająca z piasku. Nawierzchnia chodników zostanie obudowana obrzeżem betonowym 30x8 cm na podsypce piaskowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni wjazdów bramowych i stanowisk postojowych - 8 cm -kostka betonowa polbruk TETKA z fazą koloru czerwonego dla wjazdów bramowych i koloru szarego z czerwonymi pasami segregacyjnymi dla stanowisk postojowych 3 cm -podsypka cementowo-piaskowa - 15 cm-podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63,0mm - 10-warstwa odsączająca z piasku. Każda z ulic objętych wnioskiem zostanie wyposażona w sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi krawężnikowymi. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur kielichowych PVC-U posiadających uszczelki typu
Sewer-Luck montowane trwale w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, gwarantując szczelne i trwałe złącze dn200, dn250. Wzdłuż ulicy Lema i Prusa zostanie wybudowane zgodnie z projektem normatywne oświetlenie uliczne (16 słupów oświetleniowych). W ramach realizacji wniosku na obu planowanych do budowy ulicach zostaną wykonane następujące usprawnienia dla pieszych i zmotoryzowanych: przejscia dla pieszych, wyniesione przejścia dla pieszych, progi zwalniające, wyniesione skrzyżowanie, zastosowany zostanie znak B-33. Obecnie wszystkie wymienione w zadaniu odcinki dróg nie spełniają wymogów drogi publicznej, bez odwodnienia, oświetlenia ulicznego i możliwości bezpiecznego i dogodnego poruszania się pieszych i rowerów. Inwestycja realizowana w roku 2020.
 
4. "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu"
Kwota dofinansowania: 912 579,60 zł. Całkowita wartość inwestycji: 1 520 966,00 zł
Stan projektowany – ulica Witosa w Morągu - (Odcinek 1):
- kategoria drogi L
- szerokość nawierzchni jezdni 5,50 m
- szerokość ciągów pieszych 1,5 do 2,0 m
- warstwa ścieralna jezdni - kostka betonowa grubości 8cm (kolor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm
- podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości do 30 cm.
- warstwa mrozoochronna 40 cm
- geowłóknina
- warstwa ścieralna chodników z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm z krawężnikami;
- kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi zlokalizowanymi poza jezdnią (wpusty krawężnikowe),
- oznakowanie poziome i pionowe,
- bariery ochronne,
- dwa wyniesione przejścia dla pieszych oraz zostanie wykonane oświetlenie drogowe.
Stan projektowany – ulica Daszyńskiego w Morągu - (Odcinek 2):
- kategoria drogi L
- szerokość nawierzchni jezdni 5,50 m
- szerokość ciągów pieszych 1,5 do 2,0 m
- warstwa ścieralna jezdni - kostka betonowa grubości 8cm (kolor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm
- podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości do 30 cm.
- warstwa mrozoochronna 40 cm
- geowłóknina
- warstwa ścieralna chodników z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm z krawężnikami;
- kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi zlokalizowanymi poza jezdnią (wpusty krawężnikowe),
- oznakowanie poziome i pionowe,
- bariery ochronne,
- jedno wyniesione przejścia dla pieszych oraz zostanie wykonane oświetlenie drogowe.
Reasumując powstaną:
Droga gminna w ciągu ulicy Daszyńskiego Nr 150531N będzie miała długość 0,176 km (odcinek Nr 2), natomiast droga gminna w ciągu ulicy Witosa w Morągu Nr 150551N osiągnie długość 0,254 km (odcinek Nr 1), co daje łącznie 0,43 km przebudowanych dróg gminnych z odwodnieniem (łącznie 325 mb odwodnienia z zastosowanie wpustów krawężnikowych) w ramach przedsięwzięcia.
Powstaną ciągi piesze o łącznej długości - 0,659 km
Ciągi piesze w ciągu ul. Witosa (odcinek Nr 1): strona prawa – 231 mb, strona lewa – 138 mb = 369 mb
Ciągi piesze w ciągu ul. Daszyńskiego (odcinek Nr 2): strona prawa – 104 mb, strona lewa – 186 mb = 290 mb.
Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowaniem jest opisany powyżej stan infrastruktury drogowej która pełni ogromną rolę w życiu społeczno – gospodarczym miasta. Jej celem jest nadanie wskazanym ulicom parametrów dróg lokalnych, które zapewniają funkcjonalność i bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.
Projektowane parametry dróg zapewnią wygodny i funkcjonalny ruch pojazdów mechanicznych, rowerów i pieszych. Szerokość drogi i jej nośność wg obowiązujących standardów budowy dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie zapewni jej dobry stan przez długie lata. Nie mniej ważne jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej (szersze chodniki z uwzględnieniem istniejącego oświetlenia oraz wyniesione przejścia dla pieszych w ulicy Daszyńskiego i Witosa). Nowa jakość dróg pozwoli mieszkańcom miejscowości na lepszą komunikację z instytucjami publicznymi. Realizacja projektu usprawni komunikację i przemieszczanie się pojazdów i ludzi, by dojechać do szkoły, obiektów handlowych, przedszkoli, przychodni, czy zakładu pracy lub urzędu.
Wykonanie jezdni, chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych (wyniesione przejścia), z wykonaniem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do wpustów ulicznych położonych poza jezdnią, w tym wykonanie utwardzenia nawierzchni za pomocą kostki betonowej z jej odpowiednią opisaną w projekcie podbudową umożliwi w stosunku do stanu obecnego swobodny i bezpieczny ruch wszelkich pojazdów z jednoczesnym uregulowaniem komunikacji pieszej i rowerowej.
Inwestycja ma wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności lokalnych ośrodków gospodarczych opisanych we wniosku oraz na tworzenie nowych miejsc pracy, gdyż poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru wpłynie na poprawę ich funkcjonowania tj. zakładów pracy. Poprawa dostępności umożliwi stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej na terenie oddziaływania inwestycji. Konsekwencją realizacji inwestycji będzie bez wątpienia zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, a także zwiększenie atrakcyjności tych terenów dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia bardzo istotnego oddziaływania projektu, którym będzie: Wzrost jakości życia mieszkańców miasta, działalności obecnych i potencjalnych inwestorów. Przedmiotem realizacji wniosku o dofinansowanie jest realizacja zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych w ciągu ulicy Witosa oraz Daszyńskiego w Morągu tworzących połączony ze sobą, spójny układ komunikacyjny włączony bezpośrednio do drogi powiatowej w ciągu ulicy Piłsudskiego w Morągu, którą po pokonaniu ok. 272 m zapewniona jest bezpośrednia dostępność do drogi wojewódzkiej w ciągu ulicy Dąbrowskiego - Nr 519 Małdyty - Morąg. Wspomniana droga wojewódzka Nr 519 znajdująca się bliskim sąsiedztwie inwestycji na odcinku Małdyty - Morąg (13,2 km drogi) była przedmiotem rozbudowy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, która zakończyła się w 2018 roku.
Warto tutaj również wspomnieć o zrealizowanym w 2016 roku przez Gminę Morąg zadaniu w bezpośrednim rejonie oddziaływania zadania objętego niniejszym wnioskiem ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 pn.: „Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego w Morągu”, które w istotny sposób poprawiło komunikację i bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
Zarówno projekt drogowy realizowany w ciągu drogi wojewódzkiej oraz ulice wybudowane przez Gminę znajdujące się w rejonie oddziaływania w połączeniu z planowaną inwestycją tworzą zwarty układ komunikacyjny mający wpływ na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu, zapewniając dogodny i bezpieczny dostęp do miasta wojewódzkiego, instytucji oraz głównych pracodawców opisanych we wniosku. Inwestycja realizowana w roku 2020.
 
5. „Budowa ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego”
Kwota dofinansowania: 442 896 zł. Całkowita wartość inwestycji: 632 708,00 zł
Inwestycja obejmuje swym zasięgiem działki: 948/59; 948/15; 368; 347; 294; 295; 336/9; 336/8; 944/2; 275 obr. 2 miasta Morąg.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie: rozbiórki istniejącej nawierzchni, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie pionowego, malowanie oznakowania poziomego. Roboty będą prowadzone na terenie zabudowanym.
Projektuje się  budowę ulicy Narutowicza o następujących parametrach:
- klasa ulicy L
- kategoria ruchu KR2
- szerokość nawierzchni ulicy 5,5m
- chodniki obustronne
- szerokość chodników 2,0m
- nawierzchnia ulicy i chodników z kostki betonowej
Budowa polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy, krawężników betonowych, nawierzchni chodników wraz obrzeżami betonowymi,   wykonaniu robót ziemnych oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
 Projektowane jest połączenie ulicy Narutowicza z ulicą Malinową ciągiem pieszo - jezdnym o następujących parametrach:
- szerokość nawierzchni 2,5m
- nawierzchnia z kostki betonowej.
  Teren zainwestowania pozostanie bez ingerencji w dotychczasowy sposób użytkowania.
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy (grubość 76 cm):
- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 - grub. 25cm
- w-wa ulepszonego podłoża gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 40cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika (grubość 38 cm):
- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor szary)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 - grub. 12cm
- podsypka piaskowa - grub. 15cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
- kostka betonowa - grub. 8cm (kolor czerwony) (grubość 76 cm)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 - grub. 25cm
- w-wa ulepszonego podłoża gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 40cm                                                                                                                                                                                                                                     
Konstrukcja nawierzchni wyniesionych przejść dla pieszych oraz progu zwalniającego (grubość 56 cm):
- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej - grub. 8,0 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 3,0 cm
- podbudowa z betonu cementowego C25/30 - grub. 25,0 cm
- w-wa ulepszonego podłoża gruntu niewysadzinowego o CBR>25% - grub. 40cm
Odwodnienie projektowanej ulicy Narutowiczac zostanie zapewnione poprzez spadki podłużne i poprzeczne projektowanej jej nawierzchni, następnie poprzez wpusty uliczne kanalizacji deszczowej i kolejno poprzez przykanaliki podłączone do studni rewizyjnych odprowadzające te wody kolektorem deszczowym do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu i załączonymi w projekcie do kanalizacji grawitacyjnej deszczowej zostaną zastosowane rury PVC-U. Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicy Narutowicza w m. Morąg na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Piłsudskiego oraz ciągu pieszego łączącego ul. Narutowicza z   ul. Malinową. Projektuje się słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o profilu okrągłym:
- z wysięgnikami  jednoramiennymi  i  kącie nachylenia 0° o wys. całkowitej = 8,0 m – dobrano wysięgniki o długościach 2.0 m (latarnie NR: 27 – 29  i 30 – 33 );
- bez wysięgników o wys. całkowitej = 6,0 m (latarnie pozostałe).
Oprawy oświetleniowe będą wyposażone w źródła światła LED, o mocy odpowiedniej  (52 W – latarnie uliczne i  34 W – latarnie ciągu pieszego). Projektowaną ulicę należy oznakować zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.
W miejscach przejść dla pieszych w chodniku zamontować żółte płytki ostrzegawcze z wypustkami dla niewidomych i słabowidzących.
- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
- nawierzchnia ulicy Narutowicza – 1316,0 m2
- nawierzchnia ciągu pieszego – 216 m2 (koszt niekwalifikowalny)
- nawierzchnia zjazdów – 146,5 m2
- chodniki – 777,5 m2
Razem: 2456,0 m2
Reasumując powstaną:
Droga gminna w ciągu ulicy Narutowicza Nr 150541N będzie miała długość 0,22 km (odcinek Nr 1), z odwodnieniem (łącznie 219,95 mb odwodnienia z zastosowaniem wpustów krawężnikowych) w ramach przedsięwzięcia.
Powstaną chodniki o łącznej długości - 0,443 km (chodniki bez ciągu pieszo - jezdnego stanowiącego koszt niekwalifikowalny)
Ciągi piesze w ciągu ul. Narutowicza (odcinek Nr 1): strona prawa – 213 mb, strona lewa – 230 mb = 443 mb.
Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowaniem jest opisany powyżej stan infrastruktury drogowej która pełni ogromną rolę w życiu społeczno – gospodarczym miasta. Jej celem jest nadanie wskazanym ulicom parametrów dróg lokalnych, które zapewniają funkcjonalność i bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.
Projektowane parametry drogi zapewnią wygodny i funkcjonalny ruch pojazdów mechanicznych, rowerów i pieszych. Szerokość drogi i jej nośność wg obowiązujących standardów budowy dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie zapewni jej dobry stan przez długie lata. Nie mniej ważne jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej (szersze chodniki z uwzględnieniem oświetlenia oraz wyniesione przejścia dla pieszych i skrzyżowania oraz progu zwalniającego  w ulicy Narutowicza). Nowa jakość drogi pozwoli mieszkańcom miejscowości na lepszą komunikację z instytucjami publicznymi. Realizacja projektu usprawni komunikację i przemieszczanie się pojazdów i ludzi, by dojechać do szkoły, obiektów handlowych, przedszkoli, przychodni, czy zakładu pracy lub urzędu.
Wykonanie jezdni, chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych (wyniesione przejścia), z wykonaniem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do wpustów ulicznych położonych poza jezdnią (wpusty krawężnikowe), w tym wykonanie utwardzenia nawierzchni za pomocą kostki betonowej z jej odpowiednią opisaną w projekcie podbudową umożliwi w stosunku do stanu obecnego swobodny i bezpieczny ruch wszelkich pojazdów z jednoczesnym uregulowaniem komunikacji pieszej i rowerowej.
Inwestycja ma wpływ na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności lokalnych ośrodków gospodarczych opisanych we wniosku oraz na tworzenie nowych miejsc pracy, gdyż poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru wpłynie na poprawę ich funkcjonowania tj. zakładów pracy. Poprawa dostępności umożliwi stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej na terenie oddziaływania inwestycji. Konsekwencją realizacji inwestycji będzie bez wątpienia zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, a także zwiększenie atrakcyjności tych terenów dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia bardzo istotnego oddziaływania projektu, którym będzie: Wzrost jakości życia mieszkańców miasta, działalności obecnych i potencjalnych inwestorów. Planowana droga gminna zapewni spójny układ komunikacyjny włączony bezpośrednio do drogi powiatowej w ciągu ulicy Piłsudskiego w Morągu, którą zapewniona jest bezpośrednia dostępność do drogi wojewódzkiej w ciągu ulicy Dąbrowskiego - Nr 519 Małdyty - Morąg. Wspomniana droga wojewódzka Nr 519 znajdująca się bliskim sąsiedztwie inwestycji na odcinku Małdyty - Morąg (13,2 km drogi) była przedmiotem rozbudowy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, która zakończyła się w 2018 roku.
Inwestycja realizowana w roku 2020.