studnie

Informujemy iż, wysokość udzielanej dotacji na budowę studni wynosi 65% udokumentowanych, faktycznie poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych).
Dofinansowaniu podlegają:
-    koszty wykonania dokumentacji projektowej,
-    koszty odwiertu,
-    zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku mieszkalnego
-    wydatki związanie z badaniem wody w zakresie podstawowych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wody.
Dofinansowaniu nie podlegają:
•    koszty zakupu pojedynczych elementów urządzeń składających się na studnię głębinową,
•    koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Dotowanego,
•    same koszty robocizny i montażu, bez kosztów zakupu urządzeń,
•    same koszty sporządzonej dokumentacji,
•    zmiana, modernizacja oraz renowacja istniejącej studni,
•    inwestycji rozpoczętych lub zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
Lokalizacja i wykonanie studni głębinowej musi być zgodne z  obowiązującymi normami i przepisami.
Po zakończeniu budowy studni głębinowej wnioskodawca jest niezwłocznie zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w Urzędzie Miejskim w Morągu w celu jej rozliczenia.
Do sprawozdania należy dołączyć następujące dokumenty:
-    imienny dowód zakupu wraz z montażem studni głębinowej (kserokopia faktur potwierdzające poniesione nakłady),
-    kserokopie certyfikatu albo aprobaty technicznej, potwierdzającej zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami,
-    protokół odbioru końcowego podpisany przez wnioskodawcę oraz wykonawcę.
W przypadku, gdy koszty przedsięwzięcia okażą się niższe niż zakładał wnioskodawca w złożonym do gminy wniosku, wtedy po rozliczeniu, niewykorzystane środki z dofinansowania będzie trzeba zwrócić (65% rzeczywiście poniesionych kosztów).
Zasady oraz tryb udzielenia i rozliczenia dotacji celowej określone są w „Regulaminie przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych na terenie Gminy Morąg” będącym załącznikiem do Uchwały nr XXXVIII/533/2022 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 24.06.2023 r.

Link do ogłoszenia o naborze: https://morag.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/149