azbest

Urząd Miejski w Morągu informuje, iż niebawem zostanie uruchomiony nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na inwestycje dotyczące unieszkodliwiania odpadów i wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.
Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. Jeśli wysokość udzielanego dofinansowania będzie niższa, wówczas część kosztów będzie musiał ponieść właściciel nieruchomości.
Zakres kosztów kwalifikowalnych, które obejmuje dotacja ww. zadania:
-    demontaż wyrobów azbestowych,
-    transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania,
-    unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu na uprawnionym składowisku.
Do dofinansowania mogą być zgłoszone zadania planowane do realizacji m.in. na obiektach osób fizycznych, organizacji pozarządowych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Demontażem, transportem i utylizacją zajmie się wyspecjalizowana w tym zakresie firma, posiadająca stosowne zezwolenia i uprawnienia do usuwania i utylizacji azbestu.
Gmina informuje, że decydując się do realizacji zadania w 2023 roku, należy wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia nowego poszycia dachowego na własny koszt.
       Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2023 będą realizowane wyłącznie pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie.
W przypadku nieotrzymania ww. dofinansowania w bieżącym roku, złożone wnioski zostaną przeniesione na kolejny rok.

Sposób składania wniosku:
Wniosek do wypełnienia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Morągu (punkt informacyjny lub pok. 31) oraz na stronie www.bip.morag.pl w zakładce „Azbest” (Załącznik do Uchwały Nr XVI/241/12 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 stycznia 2012 r.)
Do wniosku należy dołączyć:
Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk do pobrania ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Morągu - http://bip.morag.pl zakładka ochrona środowiska/azbest).
Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym (parter) Urzędu Miejskiego w Morągu.

Termin złożenia wniosku: 5.05.2023 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź osobisty:
Urząd Miejski w Morągu,  
ul. 11 Listopada 9,
pok. 31 lub 35, tel. 89 757 22 31 wew. 67 lub 18.
e-mail: srodowisko@morag.pl

ZREALIZOWANE ZADANIE

 „Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Informujemy, że Gmina Morąg na przełomie 2023/2024 roku otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Olsztynie - Ochrona powierzchni ziemi - Usuwanie azbestu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg” .

Zadanie zgłoszone zostało do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  (edycja 2023)”. Całkowita wartość zadania (na podst. umowy z wykonawcą) to: 14 344,80 zł brutto. Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie w kwocie: tj. 8 535,16 zł brutto, na które składają się środki WFOŚiGW w Olsztynie oraz  środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morąg”
Celem zadania było umożliwienie mieszkańcom pomocy finansowej przy realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Morąg. 
 W zadaniu objęto unieszkodliwianiem i zabezpieczaniem pokryć dachowych zawierających azbest o łącznej masie ok.. 23,88 Mg (blisko 24 tony).