ppgr

Oświadczenie składa rodzic lub pełnoletni uczeń, na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.
Oświadczenia należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Morągu w Punkcie Informacyjnym (parter) lub listownie pod adres:
Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

Termin składania oświadczeń: 29 grudnia 2023 r.

Wzór oświadczenia został Państwu przekazany wraz z umową przekazania sprzętu (załącznik nr 2 do umowy). Dodatkowo wzór oświadczenia znajduje się do pobrania na stronie www.morag.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Prosimy o terminowe złożenie oświadczenia.

W przypadku braku złożenia oświadczenia w ww. terminie zostaną wdrożone czynności wynikające z zawartej umowy oraz procedury monitorowania efektów projektu.