studnie

W 2024 roku mieszkańcy Gminy Morąg mogą starać się o dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych. Wysokość udzielanej dotacji wynosi 65% udokumentowanych, faktycznych wydatków, lecz nie więcej niż 12 000 zł brutto. Wnioski o udzielenie dotacji w 2024 roku można składać do 30 czerwca br.

Dofinansowanie będzie udzielane inwestycjom realizowanym na cele mieszkaniowe. Może być udzielone właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystymi nieruchomości, jak również najemcom albo posiadaczom legitymującym się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić jeden z poniższych warunków:
-    brak istniejącej, projektowanej lub planowanej do budowy sieci wodociągowej na terenie, na którym planowana jest budowa studni głębinowej,
-    brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej do budowy sieci wodociągowej,
-    ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej,
-    brak możliwości poboru wody przydatnej do spożycia z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości.

Dofinansowaniu podlegają koszty wykonania dokumentacji projektowej, odwiertu, zakupu oraz montażu urządzeń wchodzących w skład systemu studni wraz z elementami służącymi do podłączenia studni do budynku mieszkalnego, wydatki związane z badaniem wody w zakresie podstawowych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych. Ponadto lokalizacja studni głębinowej musi spełniać wymogi zawarte w przepisach oraz wszystkie konieczne normy.

Dofinansowaniu nie podlegają:
1)    budowa studni na nieruchomości zabudowanym budynkiem mieszkalnym, który podłączony jest do sieci wodociągowej,
2)    koszty zakupu pojedynczych elementów urządzeń składających się na studnię głębinową,
3)    koszty robocizny wykonane we własnym zakresie,
4)    same koszty robocizny i montażu, bez kosztów zakupu urządzeń,
5)    same koszty sporządzonej dokumentacji,
6)    zmiana, modernizacja oraz renowacja istniejącej studni,
7)    inwestycji rozpoczętych lub zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

Dotacja przyznawana jest na pisemny wniosek. Wzory wniosków, umów i oświadczeń obowiązujących przy ubieganiu się o dotację zamieszczone są poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:
-    informacje o danych technicznych montowanej studni,
-    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
-    pozwolenie wodnoprawne dla studni o głębokości powyżej 30 m lub o poborze wody przekraczającej 5 m3/d,
-    w przypadku współwłasności pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na budowę studni głębinowej na działce wraz z oświadczeniem o wyznaczeniu jednego pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w terminie do 30 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14 - 300 Morąg. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

Informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia udziela Tomasz Faraś (Naczelnik Wydziału Komunalno - Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Morągu) - 89 757 22 31 wew. 30, e-mail: tfaras@morag.pl